На 15.12.2017 г. бе подписан от Министъра на икономиката, договорът за безвъзмездна финансова помощ между „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0012 „Повишаване на енергийната ефективност в "Инжстрой" ЕООД, чрез закупуване ново високоефективно оборудване”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

                Основната цел на проекта е реализиране на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност в "Инжстрой" ЕООД. Целта на проекта ще бъде постигната чрез реализиране на  инвестиции в материални активи за разширяване на капацитета на асфалтовата база на "Инжстрой" ЕООД в гр. Плевен, местност Кайлъка и намаляване разхода на енергия за производствени нужди.

Специфичните цели на проекта са:

1.         Изпълнение на препоръчаните мерки от извършеното обследване за енергийна ефективност на дейността на дружеството, водещи до реализиране на годишни енергийни спестявания на енергия от 5 496 202.36 kWh/год.

2.         Разширяване на производствения капацитет на асфалтобазата на "Инжстрой" ЕООД, намаляване разхода за електроенергия и природен газ при производство на единица продукция, както и увеличаване устойчиво финансовите ползи от дейността на компанията.

3.         Намаляване на негативното въздействие от дейността на "Инжстрой" ЕООД върху околната среда като се постигне общо намаляване на количеството емисии на CO2 с 1 267,16 тона/година.

4.         Постигане на устойчивост в реализираните спестявания от дружеството чрез допълнителни мерки:

a.     Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

 

                Основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" ­ предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Срок на договора: 24 месеца

Стойност на договора: 2 164 655.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 1 082 327.50 лв., от които 919 978.39 лв. са европейско и 162 349.11 лв. са национално съфинансиране.

 

Предстоящи събития и информация за напредъка на проекта

На 21.02.2018 година се проведе встъпителна пресконференция в изпълнение на дейност 3 Публичност и визуализация на проекта. Снимки от събитието ТУК.Пакета с документи може да изтеглите от ТУК

На 26.02.2019 година в договорения срок, избрания доставчик предаде Асфалтосмесителя на бенефициента. Снимки на съоръжението ТУК.

На 30.07.2019 година в договорения срок, избрания доставчик предаде на бенефициента Автоматизираната система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Снимки на системата ТУК.

Без име.jpg

На 13.09.2019 година се проведе заключителна пресконференция за изпълнението на проекта. Снимки от събитието ТУК.