Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Documents and Settings\User\Desktop\проект\site\news4.files\image001.png

От 12.05.2017 год. на територията на Инжстрой ЕООД се реализира проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Добри и безопасни условия на труд:

Нови процеси  за здравословни и безопасни условия на труд и ефективна организация на трудовата дейност в „Инжстрой“ ЕООД, гр.Плевен по сключен договор№ BG05M9OP001-1.008-2105-C01 с Управляващ орган МТСП

Продължителността на дейностите по договора е 16 месеца.

Целта на проектното предложение съответства на целта на настоящата процедура-да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд.  Специфичните цели на проектното предложение са в съответствие с целите за подобряване условията на труд на работното място, а именно: 1.Усъвършенстване на организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване производителността и ефективността на труда,чрез рационално използване на трудовия ресурс 2.Гарантиране устойчивост на заетостта на заетите лица и особено тези над 54 годишна възраст и на хората с увреждания. 3. Създаване на условия за превенция на трудовите злополуки и професионални заболявания 4.Подобряване професионалния и здравния статус на работната сила,намаляване рисковете за здравето и безопасността на работното място и закупуване на специфични предпазни средства 5.Подобряване организацията на работа и условията на труд за работещите 6. Насърчаване на съвместяването на професионалния,семейния и личния живот на работещите  7.Възвръщане на мотивация на заетите за работа и кариерно развитие, чрез подобряване на условията за труд и почивка. 8.Въвеждане на мерки за намаляване на стреса на работното място и създаване на положителна работна атмосфера. 9.Привеждане на условията на труд на работното място в съответствие с нормите и изискванията на международното и европейско законодателството по безопасност и здраве при работа; 10. Подобряване на условията за отдих и почивка на персонала  11.Въвеждане в експлоатация на битови помещения, отговарящи на европейските хигиенно-санитарни стандарти норми 12.Повишаване на ресурсната ефективност 13. Прилагане на мерки за опазване на околната среда  Проекта се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:  Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”;  Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

 

 

Актуална информация за изпълнение на проектните дейности:

 

ИНЖСТРОЙ ЕООД организира въвеждаща пресконференция, която ще проведе от 10,30 часа на 29.07.2017 година в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Плевен, ул. Дойран 138, ет. 4. Снимки от събитието ТУК

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен, проведе процедура за избор на изпълнител чрез събиране на ценови предложения (съгласно чл. 2, ал. 7 на ПМС №160/2016 г.), с предмет: Визуализация и публичност на проекта по Дейност 5, към проекта. Участникът МЕДИАТЕХ ЕООД – гр. Плевен,  е определен за изпълнител.

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен,  проведе процедура за избор на изпълнител чрез събиране на ценови предложения (съгласно чл. 2, ал. 7 на ПМС №160/2016 г.), с предмет: Доставка на материали и консумативи по Дейност 6, към проекта. Участникът МЕДИАТЕХ ЕООД – гр. Плевен,  е определен за изпълнител.

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен,  проведе процедура за избор на изпълнител чрез събиране на ценови предложения (съгласно чл. 2, ал. 7 на ПМС №160/2016 г.), с предмет: Доставка и внедряване на софтуер за информационна система за управление на ЧР по Дейност 1, към проекта. Участникът СинхронС ООД – гр. София,  е определен за изпълнител.

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен,  проведе процедура за избор на изпълнител чрез събиране на ценови предложения (съгласно чл. 2, ал. 7 на ПМС №160/2016 г.), с предмет: Извършване на СМР /текущ ремонт/ на две битови помещения /една баня и две тоалетни/, както и доставка и монтаж на дограма“ по Дейност 3 и 4, към проекта. Участникът ТЕХНОКОМ ООД – гр. Плевен,  е определен за изпълнител.

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен,  проведе процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС №160/2016 г., с предмет: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по Дейност 2 и 3, към проекта. Участникът ЧАЙКА АД – гр. Никопол, е определен за изпълнител.

На 15.09.2017г. започнаха изпълнението на строително монтажните работи по проведената процедура за избор на изпълнител с предмет: Извършване на СМР /текущ ремонт/ на две битови помещения /една баня и две тоалетни/, както и доставка и монтаж на дограма“ по Дейност 3 и 4, към проекта. Срокът за изпълнение е 30 дни.

На 15.10.2017г. приключиха строително монтажните работи по проведената процедура за избор на изпълнител с предмет: Извършване на СМР /текущ ремонт/ на две битови помещения /една баня и две тоалетни/, както и доставка и монтаж на дограма“ по Дейност 3 и 4, към проекта. Снимки от изпълнените СМР ТУК

На 01.12.2017г. се достави предвиденото оборудване и обзавеждане на ремонтираните битови помещения по Дейност 3 и 4, към проекта. Доставката е извършена от АСПИД ООД гр. Плевен

На 14.12.2017г. приключиха строително монтажните работи по изграждането на пожаро-известителна инсталация по Дейност 3 към проекта. Инсталацията е изградена от ЕТ Тошко Тодоров – ГВ гр. Плевен

На 14.12.2017г. приключиха строително монтажните работи по изграждането на мълниезащитна заземителна уредба по Дейност 3 към проекта. Уредбата е изградена от ИНТЕР ПАУЪР ООД гр. Габрово

ИНЖСТРОЙ ЕООД – Плевен,  проведе процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС №160/2016 г., с предмет: Закупуване на подвижни строителни фургони по Дейност 4, към проекта. Участникът БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ БМД АД – гр. Добрич, е определен за изпълнител.

На 28.03.2018 г. се доставиха 6 (шест) броя нови подвижни строителни фургона по Дейност 4. Фургоните са произведени в срок от изпълнителя и са оборудвани в съответствие с изискванията на бенефициента. Снимки ТУК

На 30.03.2018 г. приключи изграждането на информационната система за управление на човешките ресурси по Дейност 1. Инсталирани са устройства за отчитане на работното време в 3 (три) стационални обекта и 6 (шест) в новозакупените подвижни строителни фургони.

На 06.08.2018 г. приключи изграждането на Вентилационна система и монтажа на 4 броя колонни климатици по Дейност 3 към проекта. Изграждането на вентилационната система и доставката на климатиците е извършено от КЛИМСИСТ ЕООД гр. Плевен. Снимки ТУК

ИНЖСТРОЙ ЕООД проведе заключителна пресконференция на 28.09.2018 година в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Плевен, ул. Дойран 138, ет. 4. Снимки от събитието може да се види ТУК